My Photo

« Shi Chao (? - 1944) | Main | Zhang Yuting (1900-1953): early documentarian »